Bass László


...
fotó: Lakatos Péter

Bass László

szerző, tervező, közreműködő
Született: Budapest

Munkái színházunkban

stábtag - Konzultáns Cím nélkül
stábtag - Konzulens Menekülj okosan! – MigrAction
szereplő - Játékvezető, stábtag - Társasjáték és szakmai konzultáció Szociopoly

Következő előadásai

Életrajz

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szereztem diplomát 1981-ben oligofrénpedagógia – pszichopedagógia szakon, de nem lettem gyakorló gyógypedagógus. Kutatóként helyezkedtem el az Oktatáskutató Intézetben (1981-1984), majd a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet kutató laboratóriumában (1984-2003). Illyés Sándor vezetésével az iskolai szelekció és az intelligencia szociális meghatározottsága témakörében folytattam kutatómunkát.
A Főiskolán bekapcsolódtam az oktatómunkába, azóta folyamatosan oktatok a felsőoktatásban - a gyógypedagógusképzés után a szociális munkások oktatásához csatlakoztam, jelenleg az ELTE Társadalomtudományi Karán a Szociálismunkás-képző Tanszéken tanítok.
Az ELTÉ-n bekapcsolódtam a Ferge Zsuzsa vezetésével megalakult Szegénység Kutatóközpont munkájába - innen "egyenes út" vezetett a gyermekszegénység elleni programban való részvételhez, ahol kutatóként dolgozom.
Az elmúlt években a gyermekes családok helyzetének kutatása mellett a fogyatékos emberek életkörülményeiről, a szociális munkások és a gyógypedagógusok életpályájáról publikáltam, és részt vettem a WISC gyermek intelligenciateszt hazai standardizálásában is.

Főbb munkái

Ferge Zs., Bass L., Darvas Á., Hadházy Á. (2010) A gyermekkutatások tudományos és szakpolitikai jellege. In: Stratégiai kutatások 2009-2010, Kutatási Jelentések, Budapest, MEH - MTA, 2010, 7-28. old.

Bass L. (2010): Az „Út a munkához program” hatása – egy kérdőíves felmérés tapasztalatai. Esély 2010. 1. p. 48-67. 
http://www.esely.org/kiadvanyok/2010_1/tartalom.pdf (csak a tartalomjegyzék érhető el)

Ferge Zs., Bass L., Darvas Á., Hadházy Á. (2009) A gyermekszegénység elleni nemzeti stratégia sorsa költségvetési megszorítások és válság idején. In: Stratégiai kutatások 2008-2009. Kutatási jelentések. MTA-MeH, Budapest p. 7-30. 
http://www.mta.hu/fileadmin/2009/strategia/Gyermekszegenyseg.pdf

Bass L., Darvas Á., Farkas Zs., Ferge Zs., Simon M., Velki R. (2009): Gyerekek Szécsényben. Kistérségi alkalmazási kísérlet. Gyerekesély Füzetek 4. MTA TK, Budapest 2009. 115 p.
http://www.gyerekesely.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=56%3A4-fuzet&id=19%3Agyerekesely-fuzetek&Itemid=73

Bass L. (szerk.)(2008): Amit tudunk és amit nem – az értelmi fogyatékos emberek helyzete Magyarországon. Kézenfogva Alapítvány, Budapest, 2008. 254 p.

Bass L., Kő N., Kuncz E., Lányiné E. Á., Mészáros A., Mlinkó R., Nagyné Réz I., Rózsa S. (2008): Tapasztalatok a WISC–IV  gyermek-intelligenciateszt magyarországi standardizálásáról. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., Budapest, 2008. 166 p.
www.sulinovaadatbank.hu/letoltes.php?d_id=18867

Bass L. (2007): Az esélyegyenlőtlenségek dinamikája. A Budapesti Longitudinális Fejlődésvizsgálat eredményei a gyermekek szocializációjának társadalmi meghatározottságáról. Gyerekesély Füzetek 2. MTA KTI, Budapest 2007. 40 p.
http://www.gyerekesely.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=54%3A2-fuzet&id=19%3Agyerekesely-fuzetek&Itemid=73

Bass L. (2006): Egy év - szociális problémák változása egy hátrányos helyzetű kistérségben = Esély 2006. 4. p. 21-47.
http://www.esely.org/kiadvanyok/2006_4/BASS.pdf

Balázs J., Bass L. (2005): Gyógypedagógusok pályaútja és társadalmi helyzete. Szociális Munka 2005. 3. p. 3-17.
http://text.disabilityknowledge.org/Balazs-Bass-Palya.pdf

Bass L. (szerk) (2004): Jelentés a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok életkörülményeiről. Kézenfogva Alapítvány, Budapest 2004. 107 p.
http://text.disabilityknowledge.org/Bass-SHF-Kezenf.pdf

Bass L., Ferge Zs., Márton I. (2003): Gyorsjelentés a szegényedésről. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest 2003. 82 p.
http://3sz.hu/sites/default/files/uploaded/gyorsjelentes_a_szegenyedesrol_2000-2003.pdf